29.01.2017 Język włoski

Certyfikaty CELI i CILS - zdaj egzamin z języka włoskiego

Nauka języków obcych to nie tylko świetny sposób na kreatywne spędzanie wolnego czasu i po prostu dobra zabawa. To przede wszystkim najprostsza i najszybsza droga podnoszenia swoich kwalifikacji.

Wiele firm działających na rynkach międzynarodowych nie tylko zachęca, ale wręcz wymaga od swoich pracowników znajomości przynajmniej jednego języka obcego, która, wchodząc w skład tzw. umiejętności miękkich,  pozwala nie tylko na komunikację w środowisku zawodowym, lecz świadczy również o możliwościach pracownika, takich jak choćby brak ograniczeń w zakresie logicznego myślenia.

Jednakże nawet perfekcyjne posługiwanie się językiem obcym często nie jest wystarczającym dowodem dla pracodawcy, który wymagać może jej potwierdzenia, np. poprzez stosowne certyfikaty. W takiej sytuacji, w przypadku języka włoskiego, z pomocą przychodzą nam Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie oraz Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii.

Dwa rodzaje certyfikatów    

Wyróżniamy dwa certyfikaty z języka włoskiego uznawane na poziomie międzynarodowym – CILS i CELI, które można zdobyć po zdaniu odpowiedniego egzaminu potwierdzającego znajomość języka. Egzamin CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana) przeprowadzany jest przez Uniwersytet w Perugii, a CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) w Sienie. Obie te placówki są akredytowane do przeprowadzania testów znajomości j. włoskiego oraz certyfikowania tejże zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Europy trójdzielnym systemem oceniania biegłości językowej:

Początkujący
  • A1 – Livello base
  • A2 – Livello elementare
Średniozaawansowany
  • B1 – Livello intermedio
  • B2 – Livello intermedio superiore
Zaawansowany
  • C1 – Livello avanzato
  • C2 – Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse

Egzaminy CELI i CILS – czym się różnią?

W przypadku CELI każdemu z wyżej wymienionych poziomów odpowiada właściwy poziom egzaminu, które oznaczone są cyframi od 1 do 6. Tak więc certyfikat zaliczenia egzaminu CELI 3 poświadcza znajomość języka na poziomie B1. Nieco inne nazewnictwo obowiązuje w przypadku CILS: pierwsze dwa poziomy to odpowiednio CILS A1 i CILS A2. Kolejne poziomy to cyfry od 1 do 4, a zatem zdanie egzaminu CILS 3 poświadcza znajomość języka na poziomie C1 itd.Gdzie i kiedy zdawać egzaminy CILS i CELI?

Egzaminy przeprowadzane są w akredytowanych przez właściwą uczelnię placówkach, które podlegają ścisłej kontroli instytucji certyfikującej. Ich pełną listę bez trudu znajdziemy na stronach obu uniwersytetów. Zwyczajowo odbywają się one w dwóch sesjach: letniej (czerwiec) oraz jesiennej (listopad).

Jak wygląda przebieg egzaminów?

Zarówno egzamin CILS jak i CELI składa się z części pisemnej i ustnej. W pierwszej kandydat musi wykazać się umiejętnościami rozumienia ze słuchu i kompozycji tekstu pisemnego oraz znajomością gramatyki. Wypełnione testy wysyłane są do central we Włoszech, gdzie następnie są poprawiane. Część ustna w przypadku obu egzaminów polega na rozmowie z egzaminatorem na zadany temat oraz monologu kandydata. W przypadku CILS przebieg egzaminu jest nagrywany i przesyłany do centrali w celu oceny, egzamin CELI oceniany jest przez akredytowanych egzaminatorów przeprowadzających test. 

Ostatni etap certyfikacji, to ten, w którym nasza cierpliwość zostanie wystawiona na najcięższą próbę, mianowicie oczekiwanie na rezultaty. W przypadku obu egzaminów czas ten wynosi ok. 3 miesięcy

Dlaczego warto zdać egzamin?

Pamiętajmy jednak, że zdobycie certyfikatu znajomości języka to nie tylko podniesienie naszych kwalifikacji, ale przede wszystkim bardzo dobry sposób na mobilizację do nauki. Wyznaczenie sobie realnego celu w połączeniu z terminem, w którym musi on zostać zrealizowany będzie najlepszym bodźcem dla osób, które, rozpoczynając przygodę z językiem obcym, obawiają się swojego słomianego zapału. Oczywiście do wszystkich egzaminów przygotujecie się w naszej szkole!