Co to jest FCE?

FCE First Certificate in English

  • jeden z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie uznawany przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego
  • honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
  • uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
  • dostosowany do wymagań anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów
  • ważny bezterminowo

Struktura egzaminu FCE

Egzamin składa się z 5 części:
  • Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min)
  • Pisanie (Writing) (1 godz. 30 min.)
  • Zastosowanie struktur językowych (English in Use) (1 godz. 15 min)
  • Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 40 min)
  • Mówienie (Speaking) (ok. 14 min)

Z każdej z części do uzyskania jest 40 punktów.
Informacje zaczerpnięte są ze strony britishcouncil.org

cennik egzaminów 2014

Egzaminy Cambridge

Egzaminy Cambrige są ściśle połączone z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference), który został stworzony pod patronatem Rady Europy. CEFR dokładnie definiuje 6 poziomów zaawansowania i opisuje umiejętności językowe, jakie powinien posiadać słuchacz na każdym z tych poziomów. Tabela poniżej prezentuje ogólny opis tych poziomów.

Poziom Umiejętności i kompetencje
A1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować, jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
Źródło: http://www.cambridgeesol.pl/exam/cefr/index.php
Poniżej znajduje się porównanie egzaminów Cambridge ESOL z ogólnego języka angielskiego ze skalą Poziomów Rady Europy.
 
Poziomy Rady Europy
(Council of Europe Levels)
General English Business English Professional English IELTS
C2 CPE         TOLES Advanced 7.5-9.0
C1 CAE BEC Higher ICFE ILEC     6.5-7.0
B2 FCE BEC Vantage   TOLES Higher 5.0-6.0
B1 PET BEC Preliminary   TOLES Fountadion   3.5-4.5
A2 KET, YLE Flyers BEC Preliminary       3
A1 YLE Movers           3
  YLE Starters            
Jesteś zaintesowany naszymi kursami? Skorzystaj z formularza zapisów i rozpocznij naukę!