Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania umów na odległość przez Hiromi Izabela Duszyńska z siedzibą w Bielsku-Białej, za pośrednictwem serwisu internetowego hiromi.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

 1. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Oferta – oznacza ofertę na świadczenie Usługi, przedstawioną przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, przesłanej Użytkownikowi na skutek skierowania przez niego zapytania ofertowego, złożonego za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 6. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie hiromi.pl.
 7. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 8. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 9. Usługa - oznacza usługę przedstawianą przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 10. Usługodawca - oznacza Izabelę Duszyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Hiromi IZABELA DUSZYŃSKA z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. 11 Listopada 60-62, NIP: 9372488221, REGON: 360540789, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii; e-mail: gliwice@hiromi.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 11. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Zamówienia na usługi odpłatne

 1. Użytkownik może składać zamówienia na Usługi odpłatne w Serwisie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na Usługi odpłatne, Użytkownik przesyła do Usługodawcy zapytanie ofertowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: rodzaj Usługi odpłatnej, którą jest zainteresowany, spośród usług prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu oraz indywidualne oczekiwania co do zakresu i sposobu świadczenia Usługi.
 4. Zwrotnie Użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającą dane rejestrowe Usługodawcy, wszystkie szczegóły Oferty, w tym między innymi cenę brutto Usługi; możliwe formy oraz termin płatności; zakres Usługi i sposób jej realizacji; główne cechy świadczenia, będącego przedmiotem Oferty; termin spełnienia świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia; czas trwania Umowy; jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść w związku z Umową. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że w przypadku zawarcia przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga to za sobą obowiązek zapłaty a dodatkowo - informację, że w razie spełnienia świadczenia przez Usługodawcę w pełni, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy, o ile wyrazi zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Na podstawie podanych informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną wskazując wybraną formę płatności oraz określić, czy wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Do wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, dołączony jest Regulamin Serwisu Internetowego oraz Polityka Prywatności.
 6. Na podstawie podanych informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną, wskazując czy wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a także wskazując swoje dane teleadresowe i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Ofercie.
 7. Po zawarciu Umowy z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Usługodawca potwierdza warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zamawiania Usługi.
 8. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Podczas rozmowy telefonicznej Użytkownik wskazuje Usługodawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Serwisu, ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Usługodawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Usługodawca informuje Użytkownika o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Użytkownik zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Usługodawca potwierdza Użytkownikowi treść zaproponowanej Umowy sprzedaży, utrwaloną – według wyboru Użytkownika - na papierze, bądź w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 10. Oświadczenie Użytkownika o zawarciu Umowy sprzedaży, złożone przez niego po otrzymaniu od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa powyżej w §3 ust. 9, jest utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku.
 11. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Usługodawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Użytkownik zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 12. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 4 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@hiromi.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 3. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 5 Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku wydarzeń online zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, z uwagi na to, że są to wydarzenia kulturalne z określonym dniem lub okresem świadczenia usługi.
 3. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 6 Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy.
 2. Usługi wskazane w §6 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Umowy ze Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.10.2022 r.

Ta strona wykorzystuje pliki ciasteczek, dalsze korzystanie z niej oznacza zgodę na ich użycie.

Ok